bip umww fb

Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin.

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/ urzędzie miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

   

  wniosek o wydanie prawa jazdy;
  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  zgodę rodziców – jeżeli jest wymagana;
  kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

   

 2. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 3. Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz potwierdzenia wpłaty za egzamin.
 4. Informujemy o możliwości dokonania płatności kartą w Biurze Obsługi Klienta bezpośrednio przy zapisie na egzamin.