bip umww fb

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

2) inspektorem danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: sekretariat@word.pila.pl

3) Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub z firm/instytucji zgłaszającej Panią/Pana na szkolenie

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla tego procesu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a, b i c RODO w związku z Ustawą z dnia20 czerwca 1977 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz1137 z póź. zm), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2015r. Poz. 155 z póź. zm), Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z póź. zm) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6) Pani /Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym z mocy prawa, wykładowcom prowadzącym szkolenie oraz firmom zewnętrznym w związku z podpisanymi umowami na świadczenie usług dotyczących dostępu do platformy szkoleniowej (e-learning).

7) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej była wyrażona.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji czynności procesu szkolenia i przez czas określony przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym.