bip umww fb

Opłaty

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

 

* Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę w wysokości 170,00 zł

Informacja:

Zgodnie z §3A pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego (Dz. U. z 2014 poz. 974) pobrana opłata za egzamin podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Wzór wniosku do pobrania poniżej

Wniosek o zwrot należności wpłaconej za egzamin

lub w Biurze Obsługi Klienta.

W oparciu o Art. 118 kodeksu cywilnego niewykorzystana wpłata za egzaminy po 3 latach ulega przedawnieniu.

KONTO BANKOWE OŚRODKA

Nadnotecki Bank Spółdzielczy
W celu dokonania wpłaty za egzamin na prawo jazdy, prosimy o skorzystanie z GENERATORA indywidualnego numeru konta.
Ułatwi to identyfikację Państwa wpłaty w Systemie Teleinformatycznym WORD w Pile.

Opłat można również dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym oraz w punkcie bankowym znajdującym się na terenie WORD. Prowizja banku pobierana przy wpłacie w punkcie bankowym wynosi 6,00 zł (dla wpłat za jazdę próbną 3,00 zł).

Opłaty (bez prowizji) za egzamin i jazdę próbną można również dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta WORD w Pile.