bip umww fb

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej Administratorem.

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: sekretariat@word.pila.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO nakładający obowiązek prawny na Administratora w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z koniecznością wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8) Posiada Pai/Pan prawo do:

– na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośredni Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.