bip umww fb

Kierowanie Ruchem Drogowym

Szkolenie z zakresu KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM trwa 8 godzin, a jego uczestnicy otrzymują stosowne ” ZAŚWIADCZENIE „o nabyciu uprawnień, z 5 letnim terminem ważności.

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość realizacji szkolenia w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Zapisy ( Pn -Pt, w godz. 8.00-16.00) w siedzibie WORD Piła ul. Lotnicza 6 , wejście „B” przy bramie wjazdowej, pokój nr 3, tel. +48 67 212 07 84, tel. kom. +48 697 437 642 (Edward Bernacki, Przemysław Pawlikowski, Andrzej Baćkowski)

Koszt szkolenia to 190 zł brutto od osoby – usługa zwolniona z podatku VAT.

Terminy najbliższych szkoleń w siedzibie WORD:  

nabór trwa

 

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
jest pracownikiem kolejowym na przejazdach kolejowych,
jest osobą działającą w imieniu zarządcy drogi lub osobą wykonującą roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
jest osobą nadzorującą bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
jest kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
jest strażnikiem leśnym lub funkcjonariuszem Straży Parku na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
jest osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego,
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
jest strażakiem jednostki organizacyjnej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby
ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) zawodowej straży pożarnej, terenowej służby

ratowniczej, innych jednostek ratowniczych podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,

jest umundurowanym i odpowiednio oznakowanym pracownikiem nadzoru ruchu komunikacji miejskiej podczas wykonywania
czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii
technicznych z udziałem tych pojazdów,
jest osobą wykonującą pilotaż pojazdów nienormatywnych podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów,
jest członkiem zespołu ratownictwa medycznego podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu
przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie
znajdującej się na drodze.