bip umww fb

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

2) inspektorem danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: sekretariat@word.pila.pl

3) Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art.222 ustawy z 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych z Administratorem.

5) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu, będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązującymi u Administratora.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
– dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
– dostępu do danych osobowych (nagrań)-w uzasadnionych przypadkach,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach,
– usunięcia danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach,- 
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Przebywanie na terenie objętym monitoringiem spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.

9) Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.