bip umww fb

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) inspektorem danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: sekretariat@word.pila.pl

3) Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub z firmy/instytucji kierującej Panią/Pana na badanie.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań psychologicznych, podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla tego procesu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia badania.

5) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO nakładający obowiązek prawny na administratora w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej była wyrażona.

8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.