bip umww fb

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6

2) inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: sekretariat@word.pila.pl

3) Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD w Pile.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust.1 lit. c i art.9 ust. 2 lit.g (w odniesieniu do danych dot. zdrowia zawartych w badaniach lekarskich i psychologicznych) RODO w związku z art.51, 54, 54a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach(Dz. U. Z 2020 poz.164 tekst jednolity).

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, partnerzy świadczący usługi na rzecz Administratora, organy nadzorcze, ubezpieczyciele.

6) posiada Pani/Pana prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy (ul. Stawki2, 00-193 Warszawa).

7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.