bip umww fb

Kategoria: „B+E, C+E, D, T”

Zadanie 1.  Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. a) poziom oleju w silniku,
 2. b) poziom płynu chłodzącego,
 3. c) poziom płynu hamulcowego,
 4. d) obecność płynu w spryskiwaczach,
 5. e) działanie sygnału dźwiękowego,
 6. f) działanie świateł pozycyjnych,
 7. g) działanie świateł mijania,
 8. h) działanie świateł drogowych,
 9. i) działanie świateł hamowania „STOP”,
 10. j) działanie świateł cofania,
 11. k) działanie świateł kierunkowskazów,
 12. l) działanie świateł awaryjnych,
 13. m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, – w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego, – losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m.

W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii B+E, C+E, T:

 1. a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 2. b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3 lit. b:

– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

– odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe,

– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m

– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

 4) dodatkowo dla kategorii D – sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Zadanie 2.  Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 • uruchomienie silnika pojazdu;
 • włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła nie włączają się automatycznie;
 • upewnienie się o możliwości jazdy:
 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

 1. a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
 2. b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

5b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

7) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

Zadanie 3.  Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
 2. b) pojazd nie może:

– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

 1. c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Zadanie 4.  Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Kryteria oceny zadania jak dla zadania 3.

Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.

 Zadanie 5.  Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

zadanie dotyczy tylko kat. D

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
 2. b) pojazd nie może:

– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz

– najechać na krawężnik,

 1. c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Zadanie 6.  Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

 

Objaśnienie:

(*)osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B z kodem 96 podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kat. B+E w sposób określony dla tej kategorii.